Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Hosp_4

Uw verblijf in het ziekenhuis

Het is belangrijk uw rechten goed te kennen

 

Als gehospitaliseerd patiënt hebt u rechten waar u maar beter goed op de hoogte van bent. U hebt, meer bepaald, recht van inzage in uw medisch dossier en u bent vrij een behandeling of operatie te weigeren. In dat geval moet u er wel de gevolgen van dragen. Het ziekenhuis zal u zo goed mogelijk verder verzorgen en uw keuze respecteren.

 

Bij uw opname


Indien u om medische redenen een dieet volgt, deel dat dan mee bij uw opname. De maaltijden die u in het ziekenhuis worden geserveerd, zullen zonder supplement voor u worden aangepast. Houdt u zich aan een dieet uit filosofische of religieuze overwegingen, dan dient het ziekenhuis daar rekening mee te houden, maar mogen u wel supplementen worden aangerekend. 

U kunt een persoon aanstellen die de beslissingen in uw plaats neemt et vragen om dit in uw medisch dossier te noteren. U kunt ook in uw dossier laten opnemen dat u bepaalde behandelingen weigert of uw persoonlijke mening inzake euthanasie laten optekenen (voor zover die niet indruist tegen te wet).

In het ziekenhuis hebt u recht op morele, niet-religieuze of religieuze bijstand indien u dat wenst en in functie van uw persoonlijke overtuiging. Het ziekenhuis is verplicht u dit bij uw opname voor te stellen en u een lijst te bezorgen met de personen die u de bijstand zouden kunnen verlenen die u verwacht.

 

Tijdens uw verblijf


U hebt recht op de beste behandelingen, rekening houdend met de huidige kennis en de beschikbare technologieën, zonder enige discriminatie, om wat voor reden ook. Het medisch korps en het verzorgend personeel moeten namelijk alles in het werk stellen wat aanvaardbaar is en binnen hun macht ligt om uw pijn te verminderen en, indien mogelijk, weg te nemen.
   
U hebt het recht te informeren naar alles wat uw gezondheidstoestand aanbelangt en het medisch korps is verplicht u een antwoord te geven dat zo duidelijk mogelijk voor u is. Aarzel niet vragen te stellen over uw onderzoeken, uw verzorging, de redenen van uw behandeling, de kostprijs en risico’s van een ingreep, enz. …
   
Uw medisch dossier moet naar behoren worden bijgehouden en u mag dat inkijken. De arts beschikt over 15 dagen om op uw verzoek in te gaan.
   
U hebt het volste recht een behandeling te weigeren. De arts mag u niet verzorgen noch opereren zonder uw toestemming. Op uw verzoek of op dat van de arts zal uw weigering worden opgetekend in uw medisch dossier.

Indien u een klacht hebt over de verzorging die u werd verleend, moet u zich makkelijk tot de ombudsdienst van het ziekenhuis kunnen richten.

Ten slotte neemt het feit gehospitaliseerd te zijn, niet weg dat uw persoonlijke levenssfeer beschermd blijft. Uiteraard moet die worden gerespecteerd, zonder enige uitzondering.

 

Het leven in een ziekenhuis


U beschikt over verschillende diensten die u door het ziekenhuis worden aangeboden : televisie, telefoon, kapper, wasserij, enz. Het ziekenhuis zal u deze diensten echter aanrekenen en ze worden nooit door de verplichte verzekering terugbetaald.  

Indien uw behandelende arts u een hospitalisatie heeft aanbevolen, kunt u hem vragen u te komen bezoeken. Per hospitalisatie wordt één van die bezoeken terugbetaald. De deontologie bepaalt dat het ziekenhuis hem van de evolutie van uw gezondheidstoestand op de hoogte houdt.

Onze tips
  • Aarzel niet om uw medisch dossier in te kijken en vragen te stellen.
  • De wet bepaalt dat u een vertrouwenspersoon kunt aanstellen om u te helpen bij het opnemen van de medische informatie die u wordt verstrekt. Uw gezinsarts is daartoe de meest geschikte persoon.
  • Informeer in uw ziekenfonds naar de rechten van de patiënt.
  • Vraag vooraf inlichtingen over de tarieven die het ziekenhuis toepast voor niet-terugbetaalde ziekenhuisdiensten.