Reizen naar het buitenland (van 27/01/2021 tot 18/04/2021)

Reizen van recreatieve/toeristische aard naar en vanuit België zijn verboden van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021. Het reisverbod zal zowel op het vlak van wegverkeer, luchtverkeer, maritiem verkeer als spoorwegverkeer worden gecontroleerd.

Personen die naar België komen of uit België vertrekken, moeten in het bezit zijn van een verklaring op erewoord. Het ministerie van binnenlandse zaken zal een model van formulier ter beschikking stellen.

De verklaring op erewoord moet gelinkt zijn aan het « Passenger Location Form » van de passagiers en worden ondersteund door de nodige documenten.

Essentiële reizen (van 27/01/2021 tot 18/04/2021)

Tijdens de duur van het verbod zijn enkel essentiële verplaatsingen toegelaten. Concreet gaat het om de volgende motieven :

1. Dwingende familiale redenen

 • Gezinshereniging.
 • Bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, op voorwaarde dat geloofwaardige bewijzen van een stabiele en duurzame relatie kunnen worden voorgelegd.
 • Verplaatsingen inzake co-ouderschap, burgerlijk en kerkelijk huwelijk, begrafenis of crematie (van verwanten of naasten).

2. Humanitaire redenen

 • Verplaatsingen om medische redenen en de voortzetting van een medische behandeling.
 • Bijstand aan een bejaard iemand, een minderjarige, een persoon met een beperking of een kwetsbaar iemand.
 • Bezoek aan naasten in een dienst palliatieve verzorging.

3. Redenen van studies

 • De reizen van leerlingen, studenten en stagiairs die deelnemen aan een uitwisseling in het kader van hun studies.
 • Onderzoekers met een huisvestingscontract.

4. Grensarbeiders

 • Verplaatsingen verbonden aan het dagelijks leven voor activiteiten die ook in België toegelaten zijn.

5. Professionele redenen voor de beoefening van de beroepsactiviteit

6. Varia

 • De verzorging van dieren, de verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (indien ze niet digitaal kunnen worden volbracht), dringende herstellingen met het oog op de veiligheid van een voertuig en verhuizingen worden eveneens als essentieel beschouwd.

Wat moet het lid kunnen voorleggen om aan te tonen dat de reden van zijn reis zogenaamd “essentieel” is ? (van 27/01/2021 tot 18/04/2021)

Verplaatsingen met het oog op een essentiële functie of behoefte moeten altijd gestaafd kunnen worden aan de hand van een geloofwaardig bewijs zoals, bijvoorbeeld, een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand of een geboortegetuigschrift om een familieband aan te tonen, een arbeidscontract, een medisch getuigschrift afgeleverd door een officiële gezondheidsinstelling of een verzorgingverstrekker, een overlijdensakte, een dwingend juridisch document, …

Voorbeeld :

 • Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt beschouwd als een essentiële verplaatsing vanaf 1 september, maar het is onderworpen aan een bepaald aantal voorwaarden :
 • de betrokkenen moeten gedurende minstens één jaar zonder onderbreking wettelijk samenwonend zijn geweest (in België of in een ander land)

OF

 • ze moeten kunnen aantonen dat ze sinds minstens twee jaar voor de aanvraag een liefdesrelatie hebben (dit betekent dat de partners elkaar kennen en kunnen bewijzen dat ze elkaar minstens drie keer tijdens de twee jaar voor de aanvraag hebben ontmoet en dat deze ontmoetingen een totale duur van 45 dagen of meer dekken)

OF

 • samen een kind hebben, is eveneens een bewijs van een duurzame relatie. De partner in het buitenland moet de Belgische diplomatische vertegenwoordiging om een visum of bewijs voor essentiële verplaatsing vragen (indien hij niet aan de visumplicht is onderworpen). In de mate van het mogelijke zal de diplomatische post deze visa of bewijzen afleveren. Is dit niet mogelijk, dan wordt het dossier doorgestuurd naar de dienst immigratie.

Belangrijk !!!

- Indien het gaat om een essentieel tijdelijk verblijf moet steeds een kopie van de bewijsstukken bij het dossier DZB worden gevoegd.

- Rekening houdend met art. 34 van de statuten van de LNZ

Voorbeeld:

 • Reizen voor het werk is één van de zogenaamde « essentiële » redenen om te reizen. Echter, in art. 34 van de statuten van de LNZ staat dat reizen in het kader van een professionele detachering een reden van uitsluiting is. In dit precieze geval wordt geen tegemoetkoming in de aanvullende verzekering toegewezen.  

Reizen naar het buitenland (sinds 19/04/2021)

Er is geen reisverbod vanuit België meer, ongeacht de bestemming. Het verbod werd vervangen door een negatief reisadvies: het is ten stelligste afgeraden te reizen. Dit advies geldt voor alle bestemmingen, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Zij die ervoor kiezen ondanks het negatief reisadvies te reizen, zullen de maatregelen die in het land van bestemming van toepassing zijn, moeten nagaan. Het is mogelijk dat een land geen Belgen of geen toeristische reizen toelaat. Deze maatregelen per land vindt u in onze tips aan de reizigers : Reisadviezen – Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (belgium.be). Indien de gezondheidsmaatregelen die door het land van bestemming worden opgelegd, niet worden nageleefd, zal Mutas niet tussenkomen.

Leden die vanaf 19/04/2021 reizen en de diensten van Mutas willen genieten, kunnen dit voor zover ze zich aan de statuten houden.

Vaccinatie

Leden die in het buitenland verblijven en het COVID-19-vaccin willen krijgen, hebben geen recht op een tegemoetkoming van Mutas.