Om zijn werking en de kwaliteit van zijn service voortdurend te verbeteren, hecht de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen belang aan de tevredenheid en ontevredenheid van de personen die zijn service genieten.

Wat verstaat men onder suggestie en klacht ?

Een klacht is een negatieve reactie op een service geleverd door de landsbond of een ziekenfonds. Ze dient schriftelijk te worden geformuleerd. Op elke schriftelijke klacht wordt een omstandig antwoord gegeven.

 

Een suggestie is een schriftelijk geformuleerd voorstel tot verbetering van onze service. De relevantie van elke suggestie wordt geëvalueerd door de algemene directie van de landsbond en, desgevallend, wordt de suggestie ingevoerd.

Wie kan een suggestie en klacht indienen ?

Een verzekerde of een derde (verzorgingverstrekker, verzorgingsinstelling of burger die niet bij een neutraal ziekenfonds is aangesloten of ingeschreven) die een product van de landsbond of van een neutraal ziekenfonds heeft gebruikt of een prestatie ervan heeft genoten en die niet tevreden is over een handeling, een prestatie of een geleverde service.  Het gaat om een reactie waarbij de gebruiker verwacht dat de landsbond er iets mee doet.

Welke suggesties of klachten mogen worden ingediend ?

Elke klacht of suggestie met betrekking tot de kwaliteit van onze service is ontvankelijk.

Het kan gaan om :

  • onvolledige of verkeerde informatie
  • een beslissing die u betwist
  • een wachttijd
  • de kwaliteit van het onthaal
  • een laattijdige of verkeerde betaling
Welk gevolg wordt er aan uw suggestie of klacht gegeven ?

Elke suggestie wordt geëvalueerd door de algemene directie van de landsbond. Er wordt geen antwoord op gegeven, maar ze wordt wel intern opgevolgd.

Klachten worden wel beantwoord. Het antwoord wordt aan de klager gestuurd.

Indien we u geen definitief antwoord kunnen bezorgen binnen de 2 werkdagen sturen we u een ontvangstbewijs.   In dat geval wordt u ten laatste binnen de 45 kalenderdagen een definitief antwoord gestuurd.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht door een dienst van de landsbond werd behandeld, kunt  u zich richten tot de directie van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel (e-mail : klachten@lnz.be).

Hoe wordt een suggestie of klacht ingediend ?

Indien uw klacht of suggestie aan een neutraal ziekenfonds is gericht, gaat u naar de site van dat ziekenfonds voor meer informatie.

Indien uw klacht of suggestie aan de landsbond is gericht:

Ten slotte kunt u ook een e-mail sturen naar klachten@lnz.be of suggesties@lnz.be.