“Conform  de Wet van 28 november 2022 betreffende « de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector » heeft  de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen een meldingsprocedure voor “klokkenluiders” uitgewerkt.”

Klik hier om de procedure te raadplegen.

Ter herinnering : deze procedure is enkel bestemd voor :

 • de (huidige, vroegere of toekomstige) medewerkers van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (met inbegrip van de zelfstandigen, stagiairs en vrijwilligers) ;
 • de aandeelhouders, leden van het bestuursorgaan, van de directie of van de bewakingsdienst van de onderneming ;
 • de personen die werken voor aannemers, onderaannemers en leveranciers waarop de onderneming een beroep heeft gedaan.

Opdat de Wet toegepast zou kunnen worden, moeten de gemelde feiten verband houden met het materieel toepassingsveld en betrekking hebben op redelijke vermoedens, omtrent effectieve of potentiële inbreuken die zich hebben voorgedaan of waarvoor de kans groot is dat ze zich voordoen en de pogingen om dergelijke inbreuken te verzwijgen.

(Alle meldingen die niet onder het toepassingsveld van de Wet vallen, zullen worden verwerk door het vooraf bestaand intern apparaat (cf. punt 5.3 van de deontologische code), en dus buiten de procedure voor de klokkenluiders en de daarop van toepassing zijnde beschermingsmaatregelen om.)

 

Meldingen gebeuren altijd te goeder trouw en onbaatzuchtig.

Materieel toepassingsveld van de Wet - (Art. 2. – Wet 28/11/2022)

In de Belgische private sector kunnen meldingen de volgende gebieden betreffen :

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.;
 • schade aan de financiële belangen van de (Europese) Unie ;
 • de Europese interne markt (mededinging en staatssteun).