Covid-19

De vaccinatie

De vaccinatiecampagne loopt volop.
Iedereen die in België gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19.

Vindt u, door hier te klikken, de meest gestelde vragen over de rol van de ziekenfondsen in het kader van deze vaccinatiecampagne.

De voorkeurregeling

Wat verstaat men onder de voorkeurregeling ?

Dit betekent dat u recht hebt op een betere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen,...).
Een normale terugbetaling voor een prestatie draait grosso modo rond de 75 %.
Indien u de voorkeurregeling geniet, hebt u naargelang de prestatie, recht op terugbetaling ten belope van 80, 85, ... of vaak zelfs 100 %.

In de media spreekt men vaak over het WIGW-statuut. Wat is dit ? Praat men over hetzelfde ?

In de volksmond hanteert men sinds vele jaren tal van termen waardoor het voor een buitenstaander niet steeds duidelijk is waarover men het precies heeft.
Aanvankelijk genoten enkel de zogenaamde WIGW’s de voorkeurregeling. De afkorting komt van ‘weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees’.
Daarna werd het recht uitgebreid naar een reeks nieuwe rechthebbenden waaronder de rechthebbenden op het ‘leefloon’ of de ‘inkomensgarantie voor ouderen’ (IGO).
Sindsdien spreekt men eerder over de ‘rechthebbenden van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming’ (RVV).

Ik ben sinds kort gepensioneerd. Wat moet ik doen om de voorkeurregeling te genieten ?

U hoeft niets te doen.
Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt uw ziekenfonds via elektronische weg op de hoogte gebracht van het feit dat u gepenioneerd bent.
Uw ziekenfonds zal u contacteren om uw gezinsinkomsten te kennen;

Ik ben gepensioneerd. Aan welke inkomstenvoorwaarde moet ik voldoen om de voorkeurregeling te genieten ?

Uw jaarlijks bruto belastbaar inkomen evenals dat van uw echtgenoot of levenspartner of wettelijk samenwonende en dat van uw respectievelijke personen ten laste mogen niet hoger liggen dan een bepaald grensbedrag per persoon die deel uitmaakt van het gezin. 

Ik geniet sinds kort een leefloon uitbetaald door het OCMW. Wat moet ik doen om de voorkeurregeling te genieten ?

U hoeft niets te doen.
Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt uw ziekenfonds via elektronische weg op de hoogte gebracht van het feit dat u leefloon geniet. Het recht wordt automatisch toegekend en u wordt door uw ziekenfonds op de hoogte gebracht van het feit dat u voortaan de voorkeurregeling geniet.

Meer info : De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Ik heb geen enkele RVV-hoedanigheid en geniet ook geen financiële tegemoetkoming van het type ‘leefloon’ of ‘inkomensgarantie voor ouderen’. Mijn gezinsinkomsten zijn laag. Kan ik dan ook de voorkeurregeling genieten ?

Ja. Een informatica detectie voor de rechthebbende met lage inkomsten wordt door uw ziekenfonds georganiseerd. De inkomsten van het gezin zijn dus essentieel : Het gezin moet dus “lage inkomsten” hebben. U moet gewoon de inkomsten voorwaarde voldoen.

Aan welke inkomstenvoorwaarde moet ik voldoen om de voorkeurregeling te genieten via de bescheiden inkomsten ?

Indien u een aanvraag bij uw ziekenfonds indient op 5 januari 2021, zult u moeten aantonen dat uw belastbaar brutogezinsinkomen in 2021 niet hoger lag dan 19.892,01 euro, vermeerderd met 3.682,55 euro per bijkomend gezinslid.

Voorbeeld :

 • Annick woont samen met haar broer, die ze tot last heeft.
 • Het enige inkomen dat ze heeft, is haar loon van 1.427,36 € bruto per maand. Haar broer heeft geen inkomen
 • Op 5 januari 2021 vraagt ze de RVV aan en toont ze aan dat haar inkomen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 € 1.427,36 x 12 = € 17.128,32 bedroeg. Ze voegt daarbij haar eindejaarspremie van € 991,57 bruto toe, wat en totaal van € 18.119,89 € oplevert.

Het grensbedrag dat niet overschreden mag worden, is (grensbedrag dat geldt voor de aanvragen om voorkeurregeling voor de referentieperiode 2020): € 19.892,01 € (Annick) + 3.682,55 € (1 persoon ten laste) = € 23.574,56 (gezin van Annick). Aangezien haar gezinsinkomen lager ligt dan € 23.574,56 opent ze het recht op de verhoogde tegemoetkoming vanaf 1 januari 2021 (d.w.z. de eerste dag van het kwartaal van de aanvraag).

Welk gezin komt in aanmerking voor de voorkeurregeling ?

Het is het gezin, samengesteld door de vrager, haar/zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende of levenspartner en hun personen ten laste.

Hoe kan mijn ziekenfonds nagaan of mijn inkomstengegevens correct zijn ?

Via een uitwisseling van gegevens tussen uw ziekenfonds en de belastingsadministratie a posteriori, is uw ziekenfonds perfect op de hoogte van al uw gezinsinkomsten.
Indien blijkt dat de informatie die u ons hebt verstrekt niet juist was, is het mogelijk dat uw ziekenfonds inzake de terugbetaling van uw verzorging het verschil tussen het normale tegemoetkomingstarief en het verhoogde tarief terugvordert.
Dit gaat soms om erg hoge bedragen.

Welke zijn de voordelen verbonden aan het genot van de voorkeurregeling ?

In de ziekteverzekering geniet u via de voorkeurregeling tevens de "Sociale Maximumfactuur" . Dit betekent dat uw RVV-gezin ( In de media spreekt men vaak over het WIGW-statuut. Wat is dit ? Praat men over hetzelfde ? ) nooit meer dan 487,08 euro aan remgelden zal betalen (voor het MAF-jaar 2021).

Wat bedoelt men met een indicatie ?

Is beschouwd als een indicatie de volgende situaties :

 • Gepensioneerd ;
 • Gehandicapd ;
 • Weduwe ;
 • Genieten van een invalide uitkering ;
 • Arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn sinds minstens één jaar ;
 • Gerechtigde zijn in een éénoudergezin.

eID / isi+

Wat is het doel/de rol van de isi+ - kaart ?

Dankzij de isi+ -kaart kan uw apotheker, arts, ziekenhuis, … zich inloggen bij uw ziekenfonds om uw situatie te kennen en u het correcte tarief aan te rekenen (RVV, MAF).

Welke elektronische identiteitsbewijzen bestaan er ?

De volgende elektronische identiteitsbewijzen bestaan :

 • De elektronische identiteitskaart (e-ID) uitgereikt aan Belgen;
 • De elektronische identiteitskaart uitgereikt aan niet-Belgische onderdanen van de Europese Unie;
 • De elektronische verblijfstitel uitgereikt aan onderdanen van een land buiten de  Europese Unie;
 • De Kids-ID uitgereikt aan Belgische kinderen jonger dan 12.

In België worden de elektronische identiteitsbewijzen enkel uitgereikt aan personen die op het Belgisch grondgebied gedomicilieerd zijn, die met andere woorden ingeschreven  zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente.

Wie krijgt een isi+ kaart ?

De isi+ -kaart wordt afgeleverd aan personen die geen aanspraak kunnen maken op een elektronisch identiteitsbewijs, maar toch recht hebben op sociale dekking die hen de mogelijkheid biedt zich in België te laten verzorgen (bv. grensarbeiders, kinderen van minder dan 12 jaar oud).

Waarvoor staat de afkorting ‘isi+’ ?

isi+ staat voor ‘Identificatiesysteem’. De + (als exponent) legt de nadruk op de aanvulling ten opzichte van de Belgische elektronische identiteitsbewijzen.

Hoe kan ik geneesmiddelen voor iemand anders (echtgenoot, kind, enz.) kopen in een apotheek ?

Zorg ervoor dat u altijd het identiteitsbewijs van de persoon die de geneesmiddelen nodig heeft, op zak heeft !

Voor uw kind van minder dan 12 jaar oud mag u zijn isi+ -kaart vertonen, of zijn kids-ID indien het kind er één heeft.

De apotheker zegt me "dat ik niet in orde ben". Wat moet ik doen ?

Indien de apotheker bij het inlezen van uw e-ID vaststelt dat u "niet in orde bent", betekent dit wellicht dat er een probleem met uw verzekerbaarheid is.

In dat geval moet u de volle prijs van uw geneesmiddel betalen en zal uw apotheker u een attest "contante betaling" meegeven. Breng uw situatie in orde bij uw ziekenfonds en dien er het attest in om een terugbetaling te verkrijgen.