Ongeschiktheid

Aangifte van arbeidsongeschiktheid

In geval van ziekte dient u uw arbeidsongeschiktheid aan te geven bij uw ziekenfonds, binnen de volgende termijnen :

Bedienden28 dagen
Arbeiders14 dagen
Werklozen3 dagen
Zelfstandigen (vanaf 01/07/2019)7 dagen

 

Herval48 u
Verlengingen (vanaf 01/01/2016)48 u

 

Opgelet :

Voor zelfstandigen kan de arbeidsongeschiktheid pas erkend worden vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift door de behandelende arts, we raden de arbeidsongeschikte zelfstandigen aan om zich vanaf de eerste dag ziekte naar hun arts te gaan.

In geval van verlenging van de arbeidsongeschiktheid, gaat u best naar uw behandelende arts voor het einde van het initiële getuigschrift, om een negatieve financiële impact alsook administratieve lasten te vermijden.

In geval van twijfel raden we u aan uw medisch attest meteen door te sturen …
Door vertraging kunt u 10 % van uw uitkering verliezen.

Vergoeding

Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid krijgt u een uitkering van 60 % van uw brutoloon, geëvalueerd in dagen. De uitkering voor arbeidsongeschiktheid is beperkt tot een maximumbedrag (voor meer informatie, gelieve de tabel van de bijdragen te raadplegen).

Sinds 1 januari 2021, vanaf de 1e dag van de 5e maand ongeschiktheid, kan u een minimumbedrag per dag worden toegewezen vanaf de vierde maand ongeschiktheid. Dit minimumbedrag wordt echter beperkt tot uw gederfd loon, mocht dit lager liggen. 

Andere minimumbedragen die afhankelijk zijn van uw beroepsverleden en/of uw gezinssituatie zijn van toepassing vanaf de 1e dag van de 7e maand ongeschiktheid.

Bent u werkloos, dan zal uw uitkering tijdens de eerste 6 maanden overeenstemmen met uw werkloosheidsuitkering behalve wanneer de werkloosheidsuitkering hoger is dan het bedrag voor arbeidsongeschiktheid (dan wordt het bedrag voor arbeidsongeschiktheid genomen). Vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid wordt het bedrag van uw uitkering eventueel verhoogd, teneinde u een minimumuitkering te waarborgen.

Invaliditeit

Na één jaar arbeidsongeschiktheid, verkrijgt u het statuut van invalide.
Naast een herziening van het tarief van uw uitkering (65 % voor het gezinshoofd, 55 % voor de alleenstaande, 40 % voor de samenwonende) maakt dit statuut het u mogelijk het recht op de verhoogde tegemoetkoming, evenals bepaalde andere voordelen (fiscale vermindering, bepaalde gemeentetaksen, ...) te verkrijgen.
Bovendien dient u geen medisch getuigschrift voor verlenging meer door te geven.

Werken tijdens arbeidsongeschiktheid ?

Welke mogelijkheden voor werkhervatting zijn er ?

Opgelet :

Het is ten strengste verboden uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit en een werkloosheidsuitkering of een inkomen uit een beroepsactiviteit te cumuleren ! Dit verbod geldt tevens voor het cumuleren met een uitkering of premie voor contractbreuk, een uitkering ten gevolge van een arbeidsongeval, een uitkering van het Fonds voor Beroepsziekten in de privésector of van elke andere instelling van de openbare sector, of een uitkering ten gevolge van een ongeval van gemeenrecht. 

Indien we vaststellen dat u beide soorten van uitkering hebt gecumuleerd, moet u niet alleen alle ontvangen uitkeringen terugbetalen, maar riskeert u bovendien het recht op uitkeringen te verliezen en/of een belangrijke administratieve sanctie op te lopen.

 

Goed om weten :

Hervatting :

  • Indien u genezen bent en het werk wenst te hervatten of opnieuw aanspraak wil maken op werkloosheidsuitkeringen en dit voor het einde van de periode gedekt door uw medisch getuigschrift, gelieve het ziekenfonds binnen de 8 dagen te verwittigen van uw werkhervatting aan de hand van een specifieke formulier of uw werkloosheidskas te vragen om de hervatting te bevestigen via een formulier of elektronische stroom.

Deeltijdse hervatting :

  • Indien u tijdens uw arbeidsongeschiktheid of invaliditeit een deeltijdse activiteit wenst te hervatten, dient u absoluut uiterlijk de eerste werkdag die onmiddellijk aan de deeltijdse werkhervatting voorafgaat aan de adviserend arts de toelating te vragen om deze deeltijdse activiteit te mogen uitoefenen tijdens de arbeidsongeschiktheid. Ook indien u als niet-bezoldigd vrijwilliger wenst te werken, moet u uw ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen en de toestemming van de adviserend arts van uw ziekenfonds krijgen. In geval van deeltijdse werkhervatting, wordt uw uitkering herzien in functie van de inkomsten van deze activiteit.

    In geval van laattijdige aanvraag zult u gesanctioneerd worden. De sancties hangen af van de termijn waarin de aanvraag wordt ingediend. Immers, in geval van indiening van de aanvraag binnen de 14 dagen na het begin van uw deeltijdse werkhervatting zal er een sanctie van 10 % op uw uitkering voor die periode worden toegepast . Indien uw aanvraag wordt binnengebracht na 14 dagen, na het begin van uw deeltijdse werkhervatting, zal er een sanctie van niet betaling van uw uitkeringen worden toegepast voor de volledige laattijdige periode

    .

Wenst u uw deeltijdse activiteit stop te zetten, dan kunnen zich drie scenario’s voordoen : een voorlopige einde, indien u deeltijds niet gewerkt heeft tijdens een maand zal uw werkgever dit doorgeven op het deeltijds attest en zullen de uitkeringen volledig worden uitbetaald; een definitief einde wegens verergering van uw gezondheidstoestand u dient juist het attest van stopzetting van uw deeltijdse werkhervatting te bezorgen aan de adviserend geneesheer en ten laatste een definitief einde wegens werkhervatting : u dient  het ingevulde en door uw werkgever getekend werkhervattingsattest binnen te brengen bij uw ziekenfonds, en zo wordt uw arbeidsongeschiktheid afgesloten.

 

Onze tip :

U dient uw ziekenfonds steeds op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw situatie, ongeacht of het gaat om uw gezinssituatie (huwelijk, scheiding, samenwonen), uw beroepssituatie (hervatting van uw activiteit, ontslag tijdens de ongeschiktheid, ...) of uw financiële situatie (toewijzing van een rente voor een arbeidsongeval of een beroepsziekte, …).

Een kleine vergetelheid van uw kant kan zware gevolgen hebben ...

Aarzel niet om in geval van twijfel met ons contact te nemen ...