Gepubliceerd op 30/03/2022

Arbeidsongeschiktheid en Terug Naar Werk

Waarom een Terug Naar Werk-traject ?
 • Zelf een succesvol traject tot socioprofessionele re-integratie uitstippelen, is niet gemakkelijk en een goede begeleiding hierbij is dan ook cruciaal.
 • Om de nodige ondersteuning bij de socioprofessionele re-integratie verder uit te bouwen, heeft de overheid intussen specifieke regelgeving uitgewerkt en een nieuwe partner/medewerker geïntroduceerd in het multidisciplinaire team.
 • Het Koninklijk Besluit van 19 januari 2022 beschrijft de voorwaarden, modaliteiten en termijnen van het betreffende traject. Deze regelgeving trad op 1 januari 2022 in werking.
Wie is de Terug Naar Werk-coördinator ?
 • In deze nieuwe regelgeving is de Terug Naar Werk-coördinator de centrale sleutelfiguur. Deze mensen, werkzaam bij het ziekenfonds, hebben de opleiding “Disability Management” gevolgd en moeten zich op regelmatige basis bijscholen.
 • U vindt de gegevens van de Terug Naar Werk-coördinatoren van de Neutrale ziekenfondsen hier terug.
Hoe verloopt het Terug Naar Werk-traject ?
 • Brengt u een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, een ‘ziektebriefje’, binnen bij uw ziekenfonds, dan zal de adviserend arts u tien weken na het begin van de arbeidsongeschiktheid een vragenlijst doorsturen. Op basis van de informatie op het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid en uw antwoorden op de vragenlijst, zal de adviserend arts de Terug Naar Werk-coördinator vragen om contact op te nemen met u, tenzij de adviserend arts meent dat uw gezondheidstoestand dit niet toelaat. U kan ook zelf op elk moment tijdens uw arbeidsongeschiktheidsperiode rechtstreeks contact opnemen met de Terug Naar Werk-coördinator van uw ziekenfonds. U vindt de gegevens van de Terug Naar Werk-coördinatoren van de Neutrale ziekenfondsen hier terug.
 • Tijdens een eerste contactmoment zal de Terug Naar Werk-coördinator zijn taak toelichten, uw mogelijkheden voor een Terug Naar Werk-traject overlopen en toekomstige contactmomenten tijdens het verdere verloop van het traject met u vastleggen. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de adviserend arts van het ziekenfonds en met respect voor het beroepsgeheim en de algemene verordening gegevensbescherming.
 • De opeenvolgende stappen in het traject,  de doelstellingen, de acties en de afspraken in het kader van het re-integratieplan en het resultaat ervan worden geregistreerd in een "Terug Naar Werk-dossier".
 • De adviserend arts deelt, met uw toestemming, de bevindingen van de opvolggesprekken en de inhoud van het re-integratieplan mee aan uw behandelend arts.
Heeft u een arbeidsovereenkomst ?
 • De Terug Naar Werk-coördinator kan met uw toestemming, contact opnemen met de preventieadviseur-arbeidsarts op de werkvloer, om te kijken of er aanpassingen of begeleiding mogelijk zijn, die een terugkeer toelaten naar een job bij uw huidige werkgever.
 • Ook kan u, in akkoord met uw werkgever en de adviserend arts, eventueel een deeltijdse tewerkstelling opnemen, zoals dit vroeger ook al bestond.
U bent niet meer tewerkgesteld of u kan niet meer tewerkgesteld worden door uw werkgever ?
 • De Terug Naar Werk-coördinator kan u begeleiden naar een functie bij een andere werkgever of in een andere bedrijfstak. De Terug Naar Werk-coördinator kan, in samenspraak met de adviserend arts en met uw akkoord, elke persoon die kan bijdragen tot de sociaalprofessionele re-integratie contacteren of u daarbij ondersteunen. Het kan gaan om uw behandelend arts, een therapeutische begeleider, de werkgever, de begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en de Gemeenschappen (bv. VDAB, Forem…) of andere dienstverleners die deelnemen aan de socioprofessionele re-integratie.
 • Eens u, in overleg met de Terug Naar Werk-coördinator en de adviserend arts, een re-integratietraject heeft afgesproken, wordt een positieve engagementsverklaring opgesteld en ondertekend.
 • De Terug Naar Werk-coördinator volgt samen met u het re-integratieplan op en zal geregeld een nieuw opvolggesprek inplannen om het verloop van het re-integratieplan te bespreken en de inhoud ervan bij te sturen, eventueel in overleg met de andere bij het traject betrokken diensten en personen.

TNW-c gegevens van de Neutrale Ziekenfondsen

Ziekenfonds E-mailadresTelefoonnummer
203Vlaams & Neutraal Ziekenfondsterugnaarwerk@vnz.be+32 (0)3 491 09 88
216La Mutualité Neutrecrat@lamn.be+32 (0)71 20 53 73
228MutualiaWallonië :
rsp@mutualia.be
Brussel :
rsp_bxl@mutualia.be

 

Verviers : +32 (0)87 32 06 38

Brussel : +32 (0)2 743 16 54

235Neutraal Ziekenfonds Vlaanderenterugnaarwerk@nzvl.be+32 (0)53 422 999