Gepubliceerd op 16/09/2022

Het terug-naar-werktraject

WAT IS EEN TERUG-NAAR-WERKTRAJECT ?

Dat is een vrijwillig traject waarvoor een terug-naar-werkcoördinator (TNWC) van het ziekenfonds de arbeidsongeschikt erkende sociaal verzekerde ondersteunt in het opzetten van een geschikte begeleiding op zijn weg terug naar de arbeidsmarkt via een aangepast werk, een ander werk of een opleiding.

WIE KAN IN DIT TRAJECT INSTAPPEN ?

Iedere loontrekkende, zelfstandige of werkloze : indien hij arbeidsongeschikt is erkend en nog over voldoende fysieke of psychische capaciteiten beschikt om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

WIE MAG HET TRAJECT OPSTARTEN ?
 • De adviserend arts die de verzekerde naar de TNW-coördinator doorverwijst voor een 1e contact.

of

 • De arbeidsongeschikte verzekerde zelf : hij neemt spontaan contact met de coördinator van zijn ziekenfonds om een 1e ontmoeting te organiseren.

Hoe verloopt het?

HET INITIATIEF VOOR HET TRAJECT LIGT BIJ DE ADVISEREND-ARTS

10 weken na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserend arts aan de verzekerde om een vragenlijst in te vullen, die hij binnen de 2 weken zal moeten terugsturen.

Indien de adviserend arts de vragenlijst echter niet binnen een termijn van twee weken heeft ontvangen of indien de vragenlijst niet behoorlijk is ingevuld, vraagt hij aan de TNW-coördinator dat contact wordt opgenomen met de verzekerde. Zo nodig biedt de TNW-coördinator aan de verzekerde de nodige ondersteuning aan bij het invullen van de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst door de verzekerde is verplicht, maar de uiteindelijke deelname aan het TNW-traject door de verzekerde gebeurt op vrijwillige basis.

In de loop van de 4e maand ongeschiktheid zal de adviserend arts een 1e raming doen van wat de verzekerde nog zou kunnen uitvoeren volgens zijn “restcapaciteiten”, dit op basis van zijn medisch dossier en van de vragenlijst die hij heeft ingevuld.

Dan zijn er twee mogelijkheden :

 • De verzekerde wordt doorverwezen naar een TNW-coördinator voor een 1e contact
  • De adviserend arts oordeelt dat een werkhervatting bij zijn werkgever (indien hij nog een arbeidscontract heeft) of een werkhervatting op de reguliere arbeidsmarkt nog mogelijk is na één of verschillende aanpassing- en/of begeleidingsacties (bv. : deeltijdse werkhervatting, socio-professionele heroriëntering).
 • De adviserend arts beslist  om de verzekerde niet door te verwijzen naar de TNW-coördinator
  • Hij zal de mening zijn toegedaan dat acties van heraanpassing en beroepsoriëntering  gezien de gezondheidstoestand niet nodig zijn of momenteel onmogelijk zijn. Tijdens een latere inschatting van zijn “restcapaciteiten” kan de adviserend arts echter beslissen de verzekerde wel door te verwijzen naar de TNW-coördinator indien hij meent dat de acties uit voorgaand punt overwogen kunnen worden.
DE VERZEKERDE VRAAGT SPONTAAN OM IN HET TRAJECT IN TE STAPPEN

Gedurende de periode waarin de verzekerde arbeidsongeschikt is erkend, kan hij de TNW-coördinator om een ontmoeting vragen. Zo neemt hij rechtstreeks contact met zijn ziekenfonds. Indien nodig, krijgt hij een vragenlijst om in te vullen, die hij binnen de 2 weken naar de adviserend arts zal moeten sturen.

En daarna ?

En daarna ?

Een maand nadat de verzekerde naar de TNW-coördinator werd doorverwezen, of vanaf het doorsturen van de ingevulde vragenlijst ingeval van een spontane aanvraag organiseert hij een 1e contact waarin aan de verzekerde wordt uitgelegd wat zijn rol is in de begeleiding en de opvolging van zijn traject. Samen met de verzekerde onderzoekt hij de 1e stap die in het traject moet worden gezet.

 • Indien de verzekerde nog steeds een arbeidscontract heeft, zal de TNW-coördinator hem, met zijn akkoord en de nodige begeleiding, doorverwijzen naar de preventieadviseur – arbeidsarts met het oog op een aanvraag om een bezoek vóór de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij zijn werkgever.
 • Heeft hij geen arbeidscontract of werd hij niet doorverwezen naar de preventieadviseur – arbeidsarts, dan vraagt de TNW-coördinator na dat 1e contact aan de adviserend arts de toelating om een TNW-traject onder zijn coördinatie op te starten.

Het re-integratietraject bij de arbeidsgeneeskunde verschilt van het TNW-traject.

 • De bedoeling ervan is de mogelijkheden van werkhervatting bij de huidige werkgever (dus de laatste werkpost, een aangepast werk of een ander werk, tijdelijk of definitief) te bepalen. Tijdens dit re-integratietraject kan de preventieadviseur-arbeidsarts een definitieve ongeschiktheid uitspreken om het werk te verrichten dat is overeengekomen in het kader van het arbeidscontract.

 

 

TNW-c gegevens van de Neutrale Ziekenfondsen :

Ziekenfonds E-mailadresTelefoonnummer
203Vlaams & Neutraal Ziekenfondsterugnaarwerk@vnz.be+32 (0)3 491 09 88
216La Mutualité Neutrecrat@lamn.be+32 (0)71 20 53 73
228MutualiaWallonië :
rsp@mutualia.be
Brussel :
rsp_bxl@mutualia.be

 

Verviers : +32 (0)87 32 06 38

Brussel : +32 (0)2 743 16 54

235Neutraal Ziekenfonds Vlaanderenterugnaarwerk@nzvl.be+32 (0)53 422 999