Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
news
14/12/2021Domus Medica heeft www.mijncoronatest.be gelanceerd
dropdown

Domus Medica heeft www.mijncoronatest.be gelanceerd, om de Covid-teststrategie te verduidelijken.
Het doel is in de eerste plaats ervoor te zorgen dat de huisartsenpraktijken de link aan hun patiënten zouden kunnen meedelen.
Op de website staan duidelijke "knoppen" voor iedere situatie, die rechtstreeks doorverwijzen naar de juiste applicatie. Onderaan worden de telefoonnummers van, onder andere, de infolijn en de contactopvolging duidelijk weergegeven.

10/11/2021Kantoorsluiting.
dropdown

De kantoren van de Landsbond zijn gesloten van donderdag 11 november tot en met maandag 15 november.

07/06/2021Privacyverklaring voor het project “Community Health Workers (CHW)”
dropdown

Vindt u, door hier te klikken, de privacyverklaring voor het project “Community Health Workers (CHW)”.

24/03/2021FAQ Vaccinatie
dropdown

De vaccinatiecampagne loopt volop.
Iedereen die in België gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19.

Vindt u, door hier te klikken, de meest gestelde vragen over de rol van de ziekenfondsen in het kader van deze vaccinatiecampagne.

02/03/2021Covid-19 - Aanvullende premie
dropdown

Context:

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis wegens de Coronavirus, kunnen sommige mensen die ten vroegst op 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt worden erkend genieten van een aanvullende premie op hun arbeidsongeschiktheid.
Deze tijdelijke complementaire aanvullende maatregel is in lijn met die genomen in de werkloosheidssector na de COVID-19-crisis om de tijdelijke werkloosheidsuitkering voor een beperkte periode te verhogen.
Het geldt voor perioden van arbeidsongeschiktheid van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

Voorwaarde om van deze aanvullende vergoeding te genieten ?:

Deze aanvullende vergoeding ontvang je als je aan al deze voorwaarden voldoet:
• u wordt ten vroegst vanaf 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt erkend (niet eerder);
• u hebt een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld;
• u bruto dag loon  is lager dan 132.9990 euro (als je bijvoorbeeld een vast loon per maand ontvangt, wordt je bruto maandloon gedeeld door 26)

Hoeveel bedraagt uw aanvullende primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering?:

Het dagbedrag van je aanvullende toelage wordt vastgesteld op 10% van je bruto dag loon en het resultaat wordt dan verhoogd met 5,63 euro.
Merk ook op dat er een inhouding voor bedrijfsverheffing is van 11,11%.

Let op: er is een maximaal totaal bedrag, dat wil zeggen dat de som van uw primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en uw aanvullende uitkering niet hoger mag zijn dan € 79,80 per dag
(zou het geval zijn dan zal u aanvullende uitkering beperkt worden).
Omgekeerd wordt u een minimumbedrag van € 61,22 gegarandeerd (tenzij uitzonderingen bv. Loopbaanonderbreking, toegelaten activiteit…).

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw ziekenfonds.

08/01/2021De Therapeutische relatie van het type GMD
dropdown

Werkt uw huisarts, die uw globaal medisch dossier beheert, binnen een groepspraktijk ? Dan hebben ook de andere gemachtigde huisartsen binnen dezelfde groepspraktijk vanaf 12/01/2021 het recht op toegang tot uw digitale medische informatie. Dit om een betere continuïteit van uw zorg te garanderen.
Wenst u meer informatie ? Klik op deze link.

30/12/2020Ziekenfondsen steunen vaccinatiecampagne tegen Covid-19
dropdown

Bij Neutraal Ziekenfonds komt jouw gezondheid op de eerste plaats. Daarom ondersteunen wij, samen met alle andere Belgische ziekenfondsen*, de lopende vaccinatiecampagne tegen Covid-19.


Voor meer informatie, klik hier.

24/03/2020Uitzonderlijke maatregelen Covid-19 Coronavirus
dropdown

Gelieve kennis te nemen van de uitzonderlijke maatregelen van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen door op deze link te klikken.

29/03/2019Pas op voor het gebruiken van te veel antibiotica - dit is gevaarlijk!
dropdown

Door te veel en een verkeerd gebruik van antibiotica raken bacteriën resistent voor antibiotica. Dit vormt een ernstige bedreiging voor ons allemaal. Antibiotica zijn medicijnen die levens redden, en zijn een schaars goed.

Wenst u meer hierover te weten, ga dan naar de bijlage.

12/03/2018Pas op voor het gebruiken van te veel antibiotica - dit is gevaarlijk!
dropdown

Door te veel en een verkeerd gebruik van antibiotica raken bacteriën resistent voor antibiotica. Dit vormt een ernstige bedreiging voor ons allemaal. Antibiotica zijn medicijnen die levens redden, en zijn een schaars goed.

 

Wenst u meer hierover te weten, ga dan naar de bijlage.

10/01/2018Fraude verstrekker
dropdown

Rekent een verstrekker zorgen aan die niet werden toegediend? Denk je dat een instelling onnodige onderzoeken verricht? Of vermoed je een andere onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg?
Dan kan je die melden op fraude@lzn.be. Je kan ook een brief sturen naar je ziekenfonds of je kan even binnenspringen in één van de kantoren om een ondertekende verklaring af te leggen.
We zullen je melding onderzoeken en eventueel zullen wij of het RIZIV nog contact opnemen voor verdere toelichting. Je contactgegevens zullen niet worden meegedeeld aan de betrokken zorgverlener of instelling. Om redenen van privacy kunnen we je achteraf ook niet informeren over een eventuele sanctie voor de betrokkene(n).

Opgepast, dit meldpunt behandelt enkel fraude binnen de gezondheidszorg, geen fraude met uitkeringen. Daarvoor verwijzen we je door naar www.meldpuntsocialefraude.belgie.be.

08/01/2018e-attest
dropdown

Gedaan met getuigschriften voor verstrekte hulp die ergens in een lade zijn vergeten, of met de wachtrijen aan het loket in het ziekenfonds. Er is nu het e-attest voor de huisartsen !

Wenst u meer hierover te weten, ga dan naar de bijlage.

30/11/2017De diabetespas - Ter herinnering
dropdown

Ter herinnering: de diabetespas is afgeschaft sinds 1.02.2016. De reeds uitgereikte passen konden nog gebruikt worden tot 31.12.2017
Indien u nog gebruik maakt van deze passen kunt u zich tot uw huisarts wenden voor verdere opvolging.

25/08/2017e-ID
dropdown

Vanaf 1 oktober 2017 moeten de leden die verpleegkundige zorgen ontvangen , bij ieder bezoek van de verpleegkundige, hun e-ID ter beschikking stellen om in te lezen in het elektronisch dossier.
De verstrekkers vinden meer informatie op de volgende link:
http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/Paginas/lezing-e-id.aspx

07/06/2017Grensbedrag in het kader van de verhoogde tegemoetkoming aangepast sinds 1 juni 2017.
dropdown

Het grensbedrag in het kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming werd geïndexeerd op 1 juni 2017.
• Gerechtigde : 18.363,39 euro
• Persoon ten laste : 3.399,56 euro

24/02/2017Statuut voor nationale solidariteit voor slachtoffers van terroristische daden
dropdown

Statuut voor nationale solidariteit voor slachtoffers van terroristische daden:
Eindelijk begint het statuut voor nationale solidariteit voor de slachtoffers van terroristische daden vorm te krijgen. Een dergelijk statuut bestaat reeds in andere landen zoals Frankrijk, die eveneens het slachtoffer werd van aanslagen.
Voor meer info, zie.

24/02/2017Eerste geïnterneerden in FPC Antwerpen in zomer 2017
dropdown

Eerste geïnterneerden in FPC Antwerpen in zomer 2017:
Geïnterneerde patiënten zullen kunnen rekenen op aangepaste, menswaardige zorg buiten de gevangenis. De eerste geïnterneerde patiënten worden vanaf zomer 2017 in het in Forensisch Psychiatrisch Centrum van Antwerpen opgevangen.
Voor meer info, zie.

20/12/2016Het Toekomstpact met de Minister van Sociale Zaken
dropdown

Het Toekomstpact met de Minister van Sociale Zaken, Maggie De Block,  en de verzekeringsinstellingen werd ondertekend op 28 november 2016.

19/10/2016De opstart van een soort tax-on-web, op niveau van uw ziekenfonds
dropdown

Via de publicatie van de Verordening van 12 september 2016, is het wettelijk kader geschapen om de verzekerden de mogelijkheid te bieden bepaalde officiële ziekenfondsdocumenten (bv. het aansluitingsformulier of het mutatieformulier) elektronisch in te vullen en over te maken aan uw ziekenfonds.  Zoals dit vandaag reeds bestaat voor uw belastingaangifte via tax-on-web, wordt de authenticiteit ervan bevestigd aan de hand van een elektronische handtekening.

19/10/2016De besparingen treffen ook de ZIV
dropdown

In het kader van de regeringsverklaring van 16 oktober (2016), worden een reeks (besparende) maatregelen getroffen binnen de ziekte-en invaliditeitsverzekering. Voor meer details, zie bijgaande persmededeling. (Bijlage)

03/06/2016Grensbedrag'verhoogde verzekeringstegemoetkoming' aangepast met ingang van 1 juni 2016
dropdown

Het grensbedrag in het Kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt geïndexeerd op 1 juni 2016. Het gaat om een welvaartsaanpassing.
• Gerechtigde : 18.002,48  Euro
• Persoon ten laste : 3.332,74 Euro

25/02/2016e-Consent
dropdown

Meer dan 2,8 miljoen Belgen hebben al hun toestemming gegeven voor de digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block bekendgemaakt in de commissie Volksgezondheid op 23 februari.

25/01/2016Wat is het basisondersteuningsbudget ?
dropdown

Wat is het basisondersteuningsbudget?

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe Vlaamse uitkering voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het gaat om een vast bedrag van 300 euro per maand dat vrij gebruikt kan worden voor ondersteuning zoals thuiszorg, dagopvang, begeleiding, aankoop dienstencheques, mantelzorg,… BOB wordt vanaf september 2016 gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie zal BOB worden uitbetaald aan volwassenen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanaf januari 2017 zal de doelgroep geleidelijk worden uitgebreid met minderjarigen die gekend zijn bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) van Jongerenwelzijn.

 

Wat omvat de machtiging voor het testen van de applicatie?

Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben van de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging verkregen die hen toegang verleent tot de werkelijke gegevens van welbepaalde doelgroepen van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn. Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben deze gegevens nodig in het kader van het testen van IT-applicaties die zullen gebruikt worden voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB). De machtiging loopt van 1 februari 2016 tot 1 september 2016. Na de testperiode zullen de testdata vernietigd worden.

De testen kaderen binnen de ontwikkeling van IT-applicaties om de gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Zorgfonds, het VAPH, ITP en de FOD Sociale Zekerheid enerzijds en de zorgkassen anderzijds vlot te doen verlopen. In een parallel traject zullen de zorgkassen een applicatie testen voor het toekennen en uitbetalen van het BOB.

 

Om welke gegevens gaat het?

Het testproject zal gebruik maken van reële  gegevens van de eerste twee doelgroepen voor de implementatie van het systeem voor het toekennen en uitbetalen van de BOB, met name:

- de personen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het VAPH;
-  personen die bij de ITP op de intersectoriële wachtlijst staan ofwel beschikken over een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat de gebruiker in aanmerking komt voor een persoonlijke-assistentiebudget.
Onder meer volgende gegevens worden uitgewisseld in het kader van het testen:
- het rijksregisternummer - startdatum van het attest dat de nood aan zorg en ondersteuning  vaststelt bij de persoon met zorgbehoefte
- (optioneel) einddatum van het attest
De bron van deze gegevens zijn het VAPH of de ITP van Jongerenwelzijn.
- startdatum van het budget van niet rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH;
- (optioneel) einddatum van het budget.
De bron van deze gegevens is het VAPH.

15/10/2015Minister De Block lanceert haar actieplan e-Gezondheid
dropdown

Op 14 oktober heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block haar actieplan voor de komende jaren voorgesteld. Vanaf 2018 wil de minister geleidelijk aan de papieren attesten voor geneeskundige verstrekkingen vervangen door een elektronische uitwisseling van gegevens tussen de verstrekkers en de ziekenfondsen. Hierdoor zullen de ‘groene en witte briefjes’ stilaan verdwijnen.

15/10/2015Budget geneeskundige verzorging van het Riziv verworpen
dropdown

Op 12 oktober 2015 heeft de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Riziv waarin de werkgevers, de werknemers, de zelfstandigen, de ziekenfondsen en de regering zetelen, het voorstel van budget voor 2016 verworpen. Men maakt gewag van een besparing van 3,3 miljard euro tot 2018.

15/10/2015Het aantal geïnformeerde toestemmingen neemt toe
dropdown

Al bijna 2 miljoen mensen hebben hun geïnformeerde toestemming gegeven voor de uitwisseling van medische gegevens via beveiligde weg en met absoluut respect voor de privacy. Dit waren er nog 351.971 op 6 oktober 2014.
Op 14 oktober 2015 waren er reeds 1.952.065.

05/10/2015De SIS-kaart met een jaar verlengd
dropdown

De wetgever heeft beslist dat de SIS-kaart nog zou kunnen worden gebruikt tot eind 2016. Normaal diende de kaart te verdwijnen eind 2015.
Dit betekent dat een apotheker, een ziekenhuis, ... nog steeds uw kaart kan opvragen om na te gaan of u verzekerd bent.

01/10/2015Verbod op ereloonsupplementen bij een daghospitalisatie in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer
dropdown

Sinds 1 januari 2013, mag geen enkele arts (of hij geconventioneerd is of niet) nog ereloonsupplementen aanrekenen aan patiënten gehospitaliseerd in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer (klassieke hospitalisatie).

Sinds 27 augustus 2015 is dit verbod eveneens van toepassing voor patiënten die in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer verblijven in daghospitalisatie.

08/09/2015
dropdown

Sinds kort kunt u uw toestemming geven om uw gezondheidsgegevens te delen met alle zorgverleners in België. Dit heeft slechts voordelen, waarvan vooral uw gezondheid ten goede komt!
Op 6 juli ll. hadden 1.490.000 personen reeds hun toestemming gegeven.
Wenst u meer hierover te weten, ga dan naar de volgende pagina

10/08/2015Het grensbedrag in het kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt geïndexeerd op 1 januari 2016
dropdown

Het grensbedrag in het Kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt geïndexeerd op 1 januari 2016.
Het gaat om een welvaartsaanpassing.

 • Gerechtigde : 17.649,88 Euro
 • Persoon ten laste : 3.267,47 Euro
10/08/2015Grensbedrag'verhoogde verzekeringstegemoetkoming' aangepast met ingang van 1 september
dropdown

Het grensbedrag in het Kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt geïndexeerd op 1 september 2015.
Het gaat om een welvaartsaanpassing.

 • Gerechtigde : 17.424,93 Euro
 • Persoon ten laste : 3.225,83 Euro
10/08/2015De verhoodge verzekeringstegemoetkoming en de 65+ers bij De Lijn
dropdown

Vanaf 1 september 2015 vervalt het gratis vervoer voor 65+ers bij De Lijn. Vanaf die datum zal een jaarabonnement voor hen 50 euro kosten.
Als rechthebbende op de verhooge tegemoetkoming hebt u eveneens recht op een jaarbonnement van 50 euro.
Voor meer informatie, verwijzen wij naar de webstek van De Lijn.

28/05/2014Het nieuw Belgisch-Montenegrijns verdrag treedt in werking op 01 juni 2014 !
dropdown

Bent u een verzekerde van de Belgische wetgeving, van Belgische of Montenegrijnse nationaliteit en wilt u graag naar Montenegro reizen in het kader van een tijdelijk verblijf of wilt u uw woonplaats overbrengen? Dan heeft dit betrekking op u!

Dit nieuw verdrag betreft alle takken van de sociale zekerheid. U zal dus van een bepaald dekkingsdocument kunnen genieten om ter plaatse gedekt te kunnen zijn voor de gezondheidszorgen.

Aarzel niet uw ziekenfonds te contacteren voor meer inlichtingen !

25/04/2014Verdrag BELGIË - MAROKKO
dropdown

Indien u de Belgische of Marokkaanse nationaliteit hebt en actief loontrekkende of gelijkgestelde bent, of één van hun rechthebbenden, dan heeft dit betrekking op u !

Vanaf 01/05/2014 worden in het verdrag tussen België en Marokko documenten voorzien met betrekking tot uw verzekering gedurende een tijdelijk verblijf en voor het overbrengen van uw woonplaats. Ook de terugbetaling van medisch noodzakelijke verzorging zal voortaan ter plaatse kunnen gebeuren.

Aarzel niet uw ziekenfonds te contacteren voor meer inlichtingen !

08/04/2014Verhoogde tegemoetkoming
dropdown

We delen u mee dat de brochure met uitleg over de verklaring op eer met betrekking tot de verhoogde tegemoetkoming (na onderzoek van de inkomsten), de aangifte op eer met betrekking op de samenwonende en de verhoogde tegemoetkoming beschikbaar zijn op onze site in de rubriek “Documenten”. (http://www.neutrale-ziekenfondsen.be/doc-nl/public)

03/03/2014Volgende regio’s zijn niet meer gedekt door MUTAS tot nader orde : Régio Sinaï, Sharm El Sheik en het grensgebied met Soedan en Libië.
dropdown

Volgende regio’s zijn niet meer gedekt door MUTAS tot nader orde : Régio Sinaï, Sharm El Sheik en het grensgebied met Soedan en Libië.
Hieronder vinden jullie de laatste update van het Ministerie van Buitenlandse zaken:

Reizen naar Egypte zijn mogelijk, maar verhoogde waakzaamheid is geboden. Alle reizen naar de Sinaï (inclusief de toeristische resorts in Taba en Sharm El Sheikh) alsook naar het grensgebied met Soedan en Libië worden momenteel afgeraden.
Op 16 februari vond dichtbij de grensovergang met Israël in Taba een bomaanslag plaats op een bus die Zuid-Koreaanse toeristen vervoerde. Er vielen vier doden en 16 gewonden. Deze aanslag toont aan dat er een reële terreurdreiging is, niet meer enkel tegen het leger en de politie zoals de laatste maanden het geval was, maar ook tegen toeristische doelwitten.

Er vinden regelmatig anti-regime betogingen plaats die kunnen aanleiding geven tot confrontaties met tegenbetogers of met de ordetroepen. Op 25 januari werden de demonstraties andermaal bloedig onderdrukt met tientallen dodelijke slachtoffers tot gevolg. In ieder geval moet u zich afzijdig houden van betogingen of samenscholingen.
In de aanloop naar de Presidentsverkiezingen, die waarschijnlijk dit voorjaar zullen plaatsvinden, worden verdere spanningen, betogingen en wellicht aanslagen verwacht.

09/01/2014De hervorming van de verhoogde tegemoetkoming zal in voege zijn vanaf 01/01/2014
dropdown

Voor meer details kijk naar de FAQ rubriek.

29/08/2013Het grensbedrag in het kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming werd geïndexeerd
dropdown

Het grensbedrag in het kader van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming werd geïndexeerd op 01/09/2013 (+ 2 %).

19/08/2013Al de tijdelijke verblijven in Egypte zijn, tot tegenspraak van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, niet meer gedekt door Mutas (reizen met vertrek vanaf 19/08/2013).
dropdown

Al de tijdelijke verblijven in Egypte zijn, tot tegenspraak van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, niet meer gedekt door Mutas (reizen met vertrek vanaf 19/08/2013).

Hier vindt u de informatie van het Ministerie van Buitenlandse zaken:

De noodtoestand werd uitgeroepen over het hele land, voor één maand. Deze maatregel breidt de macht van leger en politie uit om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren. Een avondklok werd ingesteld tussen 19.00 en 06.00 uur.

Omwille van de ernstige veiligheidsrisico's worden alle reizen naar Egypte afgeraden.
De Belgen die zich momenteel in Egypte bevinden moeten hun verplaatsingen tot een strikt minimum beperken en hun reis niet langer maken dan noodzakelijk.

Hoewel de veiligheidssituatie in de toeristische regio's van de Rode Zee en de Golf van Akaba momenteel stabiel is, wordt ten zeerste aangeraden aan de vakantiegangers die er zich bevinden om zich zeer strikt aan de veiligheidsrichtlijnen van hun hotel of reisagentschap te houden gedurende hun hele verblijf.

Het veiligheidsrisico is ernstig verhoogd en de situatie is erg onstabiel.
Reizigers worden verzocht om de actualiteit van nabij te volgen voor en tijdens hun verblijf en regelmatig het reisadvies te raadplegen.

30/07/2013Op 1 juli 2013 werd Kroatië officieel de 28ste lidstaat van de Europese Unie.
dropdown

Op 1 juli 2013 werd Kroatië officieel de 28ste lidstaat van de Europese Unie.
Bijgevolg zal Kroatië dezelfde regels toepassen en dezelfde Europese documenten gebruiken als de overige 27 lidstaten.
Het formulier BE-HR 111 is sinds die datum dus niet langer van toepassing.
Voortaan zult u, voor een tijdelijk verblijf in Kroatië, uw Europese ziekteverzekeringskaart moeten aanvragen

14/05/2013Geleidelijke afbouw van het gebruik van de SIS-kaart
dropdown

Uw nationale identiteitskaart (e-ID) vervangt stapsgewijs uw SIS-kaart. Dit betekent echter niet dat u uw SIS-kaart dient weg te gooien! Voor meer details, zie de rubriek FAQ.

14/05/2013Informatie betreffende het federaal sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas
dropdown

Afgeleide rechten RVV - Het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV), toegekend door uw ziekenfonds, maakt geen deel uit van de categorieën van de begunstigden op het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit. Enkel de rechthebbenden zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 30 maart 2007 openen het recht op het sociaal tarief. Voor meer details, zie mededeling van de FOD Economie.
Enkel in het Brussels Gewest, kunnen personen met het OMNIO-statuut (RVV) genieten van het regionaal sociaal tarief voor beschermde klanten, verstrekt door de netbeheerder Sibelga.

15/03/2013Tendinopathie van de bovenste ledematen erkend als beroepsziekte
dropdown

Vanaf 1 november 2012 wordt tendinopathie (tendinitis) van de bovenste ledematen erkend door het FBZ (Fonds voor beroepsziekten).
Dankzij het nieuw besluit wordt de erkenningsprocedure van de ziekte vereenvoudigd. Voortaan kunnen de werknemers die het slachtoffer zijn van een tendinitis van de bovenste ledematen en waarbij deze ziekte veroorzaakt is door hun werk, een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het FBZ, en dit zonder dat ze zelf nog moeten bewijzen dat hun aandoening het gevolg is van hun werkomstandigheden.

01/02/2013Risico bij pilgebruik van 3e en 4e generatie
dropdown

Onlangs heeft Frankrijk besloten om de pil van de 3e generatie niet meer terug te betalen gezien het hoger risico op trombose ten opzichte van de oudere pillen. Daarbij hebben ze geen enkele meerwaarde op gebied van anticonceptie en zijn ze veel duurder.
Bij de keuze van het contraceptief is het belangrijk dat de arts risicofactoren opspoort. Een belangrijke risicofactor is roken.
In België blijft er een tussenkomst bestaan voor de pilgebruiksters tot de 21e verjaardag. Daardoor zijn de pillen van de 2e generatie gratis voor deze jonge vrouwen, terwijl de nieuwe pillen ongeveer 20 euro per 3 maanden kost.

17/01/2013Verbod ereloonsupplementen in gemeenschappelijke en tweepersoonskamer
dropdown

Vanaf 1 januari 2013 kan geen enkele arts - geconventioneerd of niet - nog ereloonsupplementen vragen aan patiënten gehospitaliseerd in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer.

04/10/2012Kortdurende zuurstoftherapie - wijziging op 1/10/2012
dropdown

RIZIV - Persbericht
Brussel, 27 september 2012

 

Kortdurende zuurstoftherapie – Betere afstemming op behoeften van patiënten vanaf 1 oktober 2012


Om nauwer aan te sluiten met de werkelijke behoeften van de patiënten zijn de regels voor terugbetaling van kortdurende zuurstoftherapie aangepast.

 

De terugbetaling van zuurstoftherapie is grondig gewijzigd geweest op 1 juli 2012. De nieuwe regels zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen over indicaties voor het goed gebruik van zuurstof. De hervorming gaf gevolg aan de aanbevelingen van het Kenniscentrum (KCE).

Voor kortdurende zuurstoftherapie voor de behandeling van acute hypoxemie wijzigt een van de regels opnieuw vanaf 1 oktober 2012. Het doel is  nauwer afgestemd te zijn op de werkelijke noden van de patiënt. De nieuwe regels gelden zowel voor de zuurstofbehandeling met gasvormige zuurstof als voor de behandeling met een oxyconcentrator.

Kortdurende zuurstoftherapie - terugbetaling


Vóór 01.10.2012Vanaf 01.10.2012
1 enkele aaneengesloten periode
van maximaal 3 maanden terugbetaling
per jaar

-> 1, 2 of 3 periodes
van maximaal 1 maand terugbetaling
per jaar

 

Kortdurende zuurstoftherapie - Nieuwe aanvraag mogelijk

 

Op basis van een nieuwe aanvraag tot machtiging bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, ingevuld door de behandelend arts, kan een terugbetaling per jaar van maximaal 3 periodes van maximaal 1 maand toegekend worden:

 • aan nieuwe patiënten
 • aan patiënten die reeds een terugbetaling kregen in de voorbije maanden.


Patiënten met clusterhoofdpijn, palliatieve patiënten, patiënten opgenomen in de overeenkomst langdurige zuurstoftherapie thuis

 

Er verandert niets op 1 oktober 2012 voor patiënten die een zuurstoftherapie volgen

 • voor andere indicaties (clusterhoofdpijn, palliatieve zorg)
 • via opname in een overeenkomst langdurige zuurstoftherapie thuis met een ziekenhuis.


Meer info

 

Voor meer info over zuurstoftherapie, raadpleeg de RIZIV-website www.riziv.be:

 • rubriek Geneesmiddelen en andere … >Andere farmaceutische verstrekkingen > Zuurstof
 • rubriek Burger > Medische kosten > Terugbetaling: specifiek > Zuurstoftherapie


Contact :
Ludwig Moens, Communicatiecel RIZIV: 02 739 72 12, communication@riziv.fgov.be
Alle persberichten van het RIZIV staan op www.riziv.be


19/09/2012Het medisch verbruik vanuit geografisch standpunt
dropdown

Een gedetailleerd rapport analyseert op een grondige manier de variaties in de uitgaven voor geneeskundige verzorging voor 2009.
Een rapport dat de evolutie analyseert van de totale uitgaven per gewest en per arrondissement tussen 2006 en 2010 vult het overzicht van de variaties in de uitgaven aan.

Bron : webstek RIZIV

18/09/2012Toename van het aantal deeltijds werkenden bij arbeidsongeschikte gerechtigden
dropdown

Dankzij het systeem van de deeltijdse hertewerkstelling vinden steeds meer arbeidsongeschikte personen hun weg terug naar de arbeidsmarkt.
In 2011 hebben 41.964 arbeidsongeschikte werknemers een deeltijdse activiteit uitgeoefend. Bij de zelfstandigen waren dat er 6.083.

Bron : webstek RIZIV

02/09/2012Het Fonds voor Medische Ongevallen wordt operationeel op 1 september 2012
dropdown

De taak van dit Fonds is uit te maken of de schade die veroorzaakt werd door geneeskundige verzorging al dan niet de verantwoordelijkheid van een verzorgingverstrekker is en de ernst van deze schade te evalueren.

Enerzijds zal het Fonds tussenkomen indien de schade het gevolg is van een medisch ongeval. Opdat het slachtoffer zou worden vergoed, moet het aan strikte voorwaarden voldoen.

Het slachtoffer zal sneller worden vergoed.

Het Fonds zal niet tussenkomen voor de schade die wordt veroorzaakt tijdens een ingreep van esthetische chirurgie die niet door de verplichte verzekering geneeskundige verzorging wordt terugbetaald of die het gevolg is van een experiment op het menselijk lichaam.

De dienst MUJA staat de leden van de Neutrale Ziekenfondsen bij in geschillen met betrekking tot de medische aansprakelijkheid. Deze taak wordt uitgebreid naar de procedures voor het Fonds voor Medische Ongevallen toe.

Het Fonds voor Medische Ongevallen komt enkel tussen voor de medische ongevallen die na 02 april 2010 gebeurd zijn.

Voor meer informatie: www.fam.fgov.be

10/07/2012Nieuw statuut van chronisch zieke in de maak
dropdown

Personen met een chronische aandoening hebben specifieke behoeften waarop men snel, eenvoudig en efficiënt moet kunnen inspelen. Daarom wordt aan een nieuw statuut gedacht. Dit statuut dat ten vroegste in 2013 in voege zou treden, zou ervoor zorgen dat die patiënten automatisch bepaalde rechten genieten, in het bijzonder om ze te helpen om hun gezondheidszorgkosten te betalen.
‘Personen met een chronische ziekte’ (ongeacht de specifieke chronische aandoening waaraan ze lijden) die herhaaldelijk met verzorging en aanzienlijke uitgaven te kampen hebben, zouden dit statuut kunnen verkrijgen.
Ze zouden aan de volgende voorwaarden cumulatief moeten voldoen:

 • Hun totale uitgaven die geheel of gedeeltelijk door de ZIV worden gedekt, bedragen minstens 300 euro per kwartaal en dit over een periode van acht opeenvolgende kwartalen;
 • Ze genieten het forfait chronisch zieken;
 • Ze hebben een zeldzame aandoening of een weesziekte.

Vandaag genieten 250 000 gezinnen het forfait chronisch zieke en de MAF chronisch zieke. Men verwacht dat 750 000 mensen dat statuut van chronisch zieke zouden kunnen genieten.
Een belangrijk gevolg van dit statuut zou zijn dat de derdebetalersregeling voor hen automatisch zou worden toegepast waardoor ze niet langer al hun medische kosten zouden moeten voorschieten.

10/07/2012RVV hervorming
dropdown

Sinds geruime tijd plannen de ziekenfondsen en het Riziv een zoveelste hervorming van de wetgeving op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Alle uitvoeringsmodaliteiten zijn vandaag nog niet gekend. De ziekenfondsen en het Riziv kregen als mandaat te vertrekken van de klassieke verhoogde tegemoetkoming om onder andere het OMNIO-statuut in de klassieke verhoogde verzekeringstegemoetkoming te integreren. De nieuwe bepalingen zouden echter pas in voege treden op 1 januari 2014.

03/07/2012Ereloonsupplementen
dropdown

Vanaf 1 januari 2013 zal geen enkele arts – geconventioneerd of niet – nog ereloonsupplementen mogen aanrekenen aan patiënten in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer. Deze maatregel geldt tevens voor de daghospitalisaties.

06/04/2012Terugbetaling geneesmiddelen: aflevering van het goedkoopste geneesmiddel
dropdown

Naar aanleiding van berichten in de pers heerst er nogal wat verwarring over dit onderwerp.

Waarover gaat het juist en wat verandert er?

Het gaat hier over Voorschriften op Stofnaam, ook afgekort als VOS, wat wil zeggen dat het geneesmiddel wordt voorgeschreven met de naam van het actieve bestanddeel, en dus niet met de merknaam.

Bij een Voorschrift op Stofnaam zal de apotheker vanaf 1 april 2012 verplicht worden een farmaceutische specialiteit af te leveren die behoort tot de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen, dit zijn geneesmiddelen die maximum 5% duurder zijn dan het vergelijkbare goedkoopste product met hetzelfde actieve bestanddeel.

Uitzondering: De apotheker mag echter niet overgaan tot substitutie in het geval het voorschrift een allergie aan een hulpstof met erkende werking vermeldt of indien het voorschrift aangeeft dat, in het therapeutisch belang van de patiënt, substitutie niet aangewezen is.

Vanaf 1 mei 2012 zal bovendien elk voorschrift van een antibioticum of een antimycoticum (schimmelwerend product) voor een acute behandeling, automatisch beschouwd worden als een voorschrift op stofnaam (ook als het wordt voorgeschreven onder de merknaam). De apotheker zal dus eveneens verplicht een farmaceutische specialiteit afleveren die behoort tot de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen.

Onthoud dus: de verplichting van de apotheker om het goedkoopste geneesmiddel af te leveren geldt enkel voor voorschriften op stofnaam (actief bestanddeel) en bij uitbreiding voor antibiotica en schimmelwerende middelen. De arts kan zich om medische redenen wel verzetten tegen het afleveren van een andere geneesmiddel dan hetgeen werd voorgeschreven als hij dat op het voorschrift vermeldt.

19/03/2012Onze vakantiedomeinen verbouwen ! WIN een verblijf in onze nieuwe kamers !
dropdown

Wij renoveren... voor uw comfort !
WIN een verblijf in onze nieuwe kamers !

Mail voor 13 april je naam en adres naar marketing@broederlijkheid.be met als vermelding ‘Renovatie’.

100ste mailer wint een overnachting in een wellness suite in Neutralia.
150ste mailer wint een overnachting in een comfortkamer in Hoge Duin.

200ste mailer wint een overnachting in een wellness suite in Dennenheuvel.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd. Bij deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden van de wedstrijd (opvraagbaar bij Broederlijkheid vzw, dienst marketing, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel).

23/02/2012Borstimplantaten “Poly Implant Prothèse” (PIP)
dropdown

Indien u drager bent van borstimplantaten van het merk PIP kunt u alle nuttige informatie over deze implantaten terugvinden op de site van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. U vindt er de meest recente informatie, evenals aanbevelingen en de meest gestelde vragen.

De FOD Volksgezondheid stelt een Contact Center tot uw beschikking, dat u kunt bereiken op het nummer 02 524 97 97 van 8 u tot 17 u.

Het Riziv heeft klacht neergelegd tegen onbekenden. We raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds om uw situatie bekend te maken. Onze dienst bijstand aan de leden “Muja” kan u informeren over de evolutie van deze zaak.

01/12/2011Lage inkomens voor één euro naar de huisarts
dropdown

Vanaf 1 december betalen patiënten die tot een sociale categorie behoren nog maar één euro voor een consultatie bij de huisarts. De rest van het honorarium rekent de huisarts via het derdebetalersysteem rechtstreeks af met het ziekenfonds.

01/12/2011Afschaffing van het remgeld voor de bijkomende erelonen voor raadplegingen ‘s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag
dropdown

De bijkomende erelonen voor raadplegingen ‘s nachts, tijdens het weekend of op een feestdag komen voor 100% ten laste van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
Voor de raadplegingen met nomenclatuurnummers 102410 102432, 102454 et 102476, is er dus geen persoonlijke tussenkomst (remgeld) meer voor de patiënt.

01/12/2011Vereenvoudiging van de remgelden voor de raadplegingen
dropdown

Voor de raadplegingen met nomenclatuurnummers 101010, 101032, 101054 et 101076, zal de persoonlijke tussenkomst (remgeld) van de rechthebbende patiënt in het ereloon van de huisarts en de erbij horende supplementen beperkt blijven tot:

Patïent zonder voorkeurregelingPatïent met voorkeurregeling
met GMD zonder GMD met GMD zonder GMD
4,00 Eur 6,00 Eur 1,00 Eur 1,50 Eur

Het onderscheid tussen patiënten met GMD (globaal medisch dossier) en zonder GMD blijft behouden.

28/07/2011Verhoogde tegemoetkoming voor stookoliechequegenieters
dropdown

Sinds 1 juli 2011 wordt het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming uitgebreid tot de rechthebbenden op een verwarmingstoelage van de categorieën 2 en 3, toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. Betrokkenen dienen echter tevens aan een inkomstenvoorwaarde te voldoen.

23/07/2010Hervorming binnen de Verhoogde tegemoekoming
dropdown

Het Belgisch Staatsblad van 19 juli heeft het koninklijk besluit van 9 juli gepubliceerd. Vanaf 1 juli wordt de verhoogde tegemoetkoming uitgebreid naar de langdurig werklozen (zonder leeftijdsbeperking) en de éénoudergezinnen. De gezinsinkomsten mogen een bepaald grensbedrag niet overschrijden.

Neem contact op met uw ziekenfonds.

28/01/2010Ambulancevervoer bij dringende geneeskundige hulpverlening dienst 100
dropdown
28/01/2010Bijsluiters van alle geneesmiddelen voortaan beschikbaar op website FAGG.
dropdown

Vanaf dinsdag 12 januari 2010 is alles wat je over een bepaald medicijn moet weten online beschikbaar via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Op de website van het FAGG  kunnen patiënten de bijsluiter terugvinden van elk medicijn dat in België te verkrijgen is.
De gegevens zijn terug te vinden onder de rubriek: "Samenvatting van de kenmerken van het product en bijsluiters".

De onlineversie wordt regelmatig bijgewerkt.
Belangrijk voordeel van deze site is dat de bijsluiter beter leesbaar is dan degene die toegevoegd wordt aan de verkoopsverpakking van het geneesmiddel, wat een duidelijke vooruitgang is voor mensen met gezichtsproblemen.

De bijsluiters van in totaal meer dan vijfduizend producten zijn momenteel enkel consulteerbaar in het Frans en in het Nederlands.

De bevoegde minister Onkelinx benadrukte dat er "weldra" ook een Duitstalige versie beschikbaar zal zijn.

 

Nieuws